1. Strony

Niniejsza umowa jest zawarta pomiędzy Astrotech Innovations Bilişim Ticaret Limited Şirketi (zwaną dalej "Sprzedawcą") a [Nazwa Klienta] (zwaną dalej "Kupującym") na poniższych warunkach.

2. Przedmiot Umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie praw i obowiązków stron zgodnie z przepisami ustawy nr 6502 o ochronie konsumentów oraz rozporządzenia w sprawie umów zawieranych na odległość w zakresie sprzedaży i dostawy produktów cyfrowych (Ciemna Materia lub subskrypcja Premium) zamówionych elektronicznie przez Kupującego na stronie internetowej Sprzedawcy www.astrogame.org.

3. Informacje o Produkcie

Podstawowe cechy produktów cyfrowych będących przedmiotem sprzedaży (rodzaj, ilość, okres użytkowania) są dostępne na stronie internetowej Sprzedawcy. Sprzedawca będzie stosował ceny i stawki rabatowe ogłoszone na stronie internetowej podczas trwania kampanii do końca okresu kampanii.

4. Data Umowy

Niniejsza umowa jest zaakceptowana przez Kupującego poprzez zatwierdzenie jej w formie elektronicznej. Data umowy to data złożenia zamówienia przez Kupującego.

5. Dostawa Produktu

Produkty cyfrowe są dostarczane na adres e-mail lub konto użytkownika wskazane przez Kupującego w formularzu zamówienia. Produkty uznaje się za dostarczone, gdy są udostępnione Kupującemu.

6. Cena Produktu

Cena produktu zostanie pobrana przy użyciu wybranej przez Kupującego metody płatności w momencie składania zamówienia. W przypadku płatności kartą kredytową obowiązują opcje rat oferowane przez odpowiedni bank.

7. Prawo do odstąpienia od umowy

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kar. Jednak prawo do odstąpienia od umowy nie może być stosowane do treści cyfrowych dostarczonych natychmiastowo i wykonanych natychmiastowo w środowisku elektronicznym. W tym kontekście Ciemna Materia i subskrypcje Premium nie podlegają zwrotowi.

8. Warunki Gwarancji i Zwrotu

W przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą lub użytkowaniem produktów cyfrowych, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę. Sprzedawca ma prawo do sprawdzenia problematycznych produktów i wprowadzenia niezbędnych poprawek lub zwrotu ceny.

9. Prywatność

Informacje podane przez Kupującego w niniejszej umowie oraz informacje używane podczas płatności nie będą udostępniane osobom trzecim. Sprzedawca będzie wykorzystywał te informacje wyłącznie w ramach obowiązków prawnych i w razie potrzeby.

10. Rozstrzyganie Sporów

W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy, właściwe są komisje arbitrażowe ds. konsumentów i sądy konsumenckie w Izmirze.

11. Ważność

Złożenie zamówienia przez Kupującego na stronie internetowej oznacza akceptację wszystkich warunków niniejszej umowy. Sprzedawca potwierdza, że przed złożeniem zamówienia niniejsza umowa została przeczytana i zaakceptowana przez Kupującego.

Informacje o Sprzedawcy:
Nazwa Firmy: Astrotech Innovations Bilişim Ticaret Limited Şirketi
Adres: Efeler Mh. 306. Sk. No: 4/A Buca, Izmir
Telefon: +90 551 104 8849
E-mail: [email protected]

Informacje o Kupującym:
Imię/Nazwisko: [Nazwa Klienta]
Adres: [Adres Klienta]
Telefon: [Numer Telefonu Klienta]
E-mail: [Adres E-mail Klienta]