1. Konta

Konta właścicielem jest zawsze właściciel adresu e-mail zarejestrowanego w grze.
Konta mogą być używane przez więcej niż jednego gracza. Nazywane są wspólnymi kontami. Osoby posiadające wspólne konto nie mogą posiadać innego. Nie mogą się zalogować na żadne inne konto. Jednocześnie gracz mający konto nie może być partnerem innego konta w grze.
Zasada posiadania konta obowiązuje również dla kont wspólnych. Głównym właścicielem jest więc osoba posiadająca adres e-mail zarejestrowany w koncie gry. Członek, który nie ma zarejestrowanego adresu e-mail, powinien zaakceptować ten warunek i nie może rościć sobie żadnych praw do konta.
W przypadku zwrotu płatności obowiązują zasady zwrotu. Jeśli nie ma nic przeciwko zasadom zwrotu, zwrot następuje od ostatniej płatności, dla osoby dokonującej płatności.

Zmiana konta w uniwersum dokonywana jest przez operatorów gry. Za zmiany kont bez zgłoszenia operatorom gry cała odpowiedzialność spoczywa na właścicielu konta.
Nowy właściciel konta ma obowiązek zmiany adresu e-mail i hasła w ciągu 12 godzin od transferu konta. Administracja nie może być odpowiedzialna za szkody spowodowane niezmianą informacji.

2. Wiele Kont

Każdy gracz może posiadać tylko jedno konto w uniwersum. Jeśli dwa lub więcej kont znajduje się na tym samym łączu internetowym, na przykład czasami, zwykle lub ciągle, należy to zgłosić operatorom uniwersum.
Proces zgłaszania operatorom gry musi być wykonany przed wejściem drugiego konta do gry, które ma ten sam adres IP, i należy oczekiwać na zgodę operatora gry. Operatorów można skontaktować poprzez System Wsparcia.
Między kontami posiadającymi ten sam adres IP nie może być działań floty, a także inne podobieństwa między nimi są niedozwolone. Jedynym wyjątkiem jest konto z wyższym wynikiem, które wysyła przesyłki do konta z niższym wynikiem, gdy to drugie nie otrzymuje wyższego poziomu od pierwszego po przesyłce. Szczegóły dotyczące wsparcia znajdują się w 5. zasadzie. Bezpośredni lub pośredni zysk z wielu kont jest powodem zbanowania konta.
Zysk pośredni obejmuje transfery za pośrednictwem innego trzeciego konta. Nie ma znaczenia, czy jest to związane z wojną czy z transferem. Zysk pośredni nie jest tylko postępem punktowym, może być interpretowany jako dostarczanie informacji z wielu kont.

3. Prowadzenie Konta

To jest zasada prowadzenia konta przez innego gracza. W tym celu gracz powinien zgłosić to operatorowi gry za pośrednictwem systemu wsparcia przed czasem prowadzenia.
Nie wolno podejmować szkodliwych działań flotowych z konta prowadzonego, takich jak ataki na aktywnych członków, niszczenie, ataki ACS itp. Jednakże, jeśli występują ataki w celu zdobycia łupów lub zniszczenia, prowadzący ma prawo przetransportować swoje kopalnie lub rozlokowania na dowolny księżyc lub planetę konta w celu obrony.
Prowadzący może używać źródeł do badań i etapów budowy. W sytuacjach bojowych, tylko w celu obrony, źródła mogą być wykorzystane do produkcji floty i jednostek obronnych.
W przypadku prowadzenia konta bez zgłaszania tego operatorom gry, jeśli wystąpi atak, w którym zaangażowane jest konto prowadzone, w przypadku istnienia konkretnych dowodów, bitwa może zostać anulowana wobec konta prowadzonego lub uznana za ważną, a konto prowadzone zostaje zamknięte na 3 dni w trybie wakacyjnym.

4. Zasady Ataku

Maksymalnie można przeprowadzić 21 ataków na jedno konto w ciągu 24 godzin. Ta zasada obejmuje również zadania niszczenia księżyców. Dzienny limit ataków na jedną planetę lub księżyc wynosi 6 razy. Więcej niż to automatycznie blokuje system. Limit ataków na nowo utworzony księżyc po zniszczeniu innego księżyca na dowolnej współrzędnej jest dodatkowo obliczany. Te limity mogą być aktualizowane w zależności od stanu uniwersum, a aktualizacje te będą ogłaszane co najmniej 24 godziny wcześniej. Ponadto te liczby nie obejmują raportów wojennych powstałych po złapaniu sondy szpiegowskiej, dlatego nie ma potrzeby kary za przekroczenie limitu liczby wojennych.

4.1 Użycie Sondy Szpiegowskiej w Atakach

Niedozwolone jest przeprowadzanie bitwy z samymi sondami szpiegowskimi w liczbie przekraczającej 100 i zostanie to automatycznie zablokowane przez system. Sondy szpiegowskie mogą być używane do tworzenia pól szczątkowych do 100. Dodawanie sondy do ACS w celu spowolnienia floty nie jest dozwolone. Jednakże, nie jest to uważane za naruszenie zasad, gdy sonda szpiegowska bierze udział w flotylli atakującej.

4.2 Ataki Blokujące Rozwój

Niedozwolone jest wielokrotne dokonywanie skoordynowanych ataków z sojuszem lub innymi graczami na to samo konto przez 3 dni. Takie ataki są uważane za złowrogie i blokujące rozwój. Ataki blokujące rozwój są oceniane, gdy dokonują ich wielu graczy. Ograniczone dziennie ataki tylko jednego konta nie są uważane za ataki blokujące rozwój.

4.3 Czas Akcji Floty

Gracz nie może przeprowadzić akcji floty na inne konto przez więcej niż 3 godziny. Więcej niż określone limity zostanie zablokowane automatycznie przez sam system. Więcej niż 3 godziny akcji floty blokuje możliwość przemieszczenia i trybu wakacyjnego i jest zakazane. Ze względu na automatyczne blokowanie systemu nadmiernych ataków, wyjątkiem od tego warunku może być tylko sekwencyjna akcja floty. Dlatego cały czas trwania sekwencyjnej akcji floty jest podstawą do oceny. Całkowity czas jest obliczany na podstawie czasu rozpoczęcia pierwszej akcji floty i czasu zakończenia ostatniej akcji floty. Sekwencyjna akcja floty oznacza dodatkową akcję floty konta na inne przed zakończeniem misji istniejącej floty.

Oprócz zasady czasu przemieszczania floty; Bezcelowe i spamowe przemieszczenia floty podczas wydarzeń nie będą dozwolone. Konta, które podejmują takie działania, zostaną ukarane, w zależności od liczby powtórzeń lub flot, od ostrzeżenia do zamknięcia konta na 3 dni.

4.4 Ataki w Sojuszu

Gracze w tym samym sojuszu nie mogą atakować się nawzajem, a takie ataki są blokowane automatycznie przez sam system. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest zwolnienie z sojuszu lub jego opuszczenie. Zwolniony gracz i inni członkowie sojuszu nie mogą walczyć przez 24 godziny od momentu opuszczenia sojuszu, które ma na celu zaszkodzenie którejkolwiek ze stron. Ta zasada nie obejmuje taktycznych bitew poprzez opuszczenie sojuszu. Za naruszenie tej zasady; konto naruszyciela zostaje zamknięte w trybie wakacyjnym na 3 dni, bitwa zostaje anulowana, a strona poszkodowana ponosi straty ze strony, która czerpie korzyści z sytuacji. Nie ma znaczenia, czy ilość zysku rekompensuje stratę, czy nie.

4.5 Limit Ataku Słabszego-Silniejszego Gracza

Gracz może przeprowadzić atak lub dodać flotę za pośrednictwem ACS do ataku, który rozpoczął; przeciwko innemu graczowi z maksymalnie 7 razy większą liczbą punktów lub maksymalnie 7 razy mniejszą. Ochrona 7-krotna punktów zawsze obowiązuje. Nawet jeśli aktualizacja jeszcze się nie dokonała. Na początku każdego ataku lub podczas dodawania floty za pośrednictwem ACS, chociaż jeszcze nie nastąpiła aktualizacja; System oblicza najbardziej aktualny punkt 2 graczy i pozwala lub blokuje atak.

5. Wsparcie Graczy Dla Siebie Nawzajem

Niedozwolone jest uzyskiwanie nieuczciwej korzyści z konta o niższej liczbie punktów na rzecz konta o wyższej liczbie punktów. Ponadto, transport spoza sojuszu jest całkowicie zablokowany przez sam system.
Gracz o wysokiej liczbie punktów może wspierać przyjaciela w sojuszu o niższej liczbie punktów. Jednak to wsparcie nie może zmienić różnicy punktów między graczem o wysokiej liczbie punktów a tym o niskiej liczbie punktów. Nie ma znaczenia, czy metal pochodzący z tego wsparcia jest używany czy nie. Główną rzeczą jest różnica punktów i wartość metalu jako punktów. Obliczenie metalu jako punktów wynosi:
1 milion metalu równa się 0,75 punkta
1 milion kryształu równa się 1,5 punkta
1 milion deuteru równa się 2,25 punkta.

Wyjątki, takie jak dzielenie pola szczątkowego, nie są brane pod uwagę w treści tej zasady. Dodatkowo, wsparcie, które zwraca się w ciągu 48 godzin, nie jest brane pod uwagę w treści tej zasady.

Wymagane warunki, aby to naruszenie nie wymagało kary;

Konto, z którego przesyłane są zasoby, musi wcześniej zakupić ciemną materię. Ponadto, zasoby do przetransportowania muszą być wcześniej zakupione na rynku. Ilość transferu nie może przekroczyć zasobów zakupionych w ostatnim miesiącu. Konto, na które przekazywane są zasoby, może przekazać je lub zwrócić innemu kontu.

Astrogame okresowo oferuje niektórym lub wszystkim graczom specjalne oferty, które są bardziej korzystne niż strona rynkowa. Dochód uzyskany z tych ofert nie może być bezpłatnie przekazywany na inne konto.

5.1 Rozbijanie Floty

Wsparcie nie jest ograniczone tylko do tego przykładu; poza wysyłaniem źródeł z kont o wysokiej liczbie punktów na konta o niskiej liczbie punktów, zasada obejmuje organizowanie spotkań flot w celu osiągnięcia zysku poprzez pole szczątkowe poprzez porozumienie. Warunek ten jest określany jako rozbijanie floty, a konto tych, którzy nie przestrzegają reguły, zostaje zbanowane, a bitwa zostaje anulowana. Dlatego, gdy twoje konto jest celem podejrzanych ataków, zgłoś to operatorom gry.

5.2 Handel i Dzielenie się Zasobami

O ile gracze nie są w tym samym sojuszu, system blokuje handel między nimi. W przypadku wyjątku, operator gry musi zostać poinformowany, a handel musi być zakończony w ciągu 48 godzin. We wszystkich przypadkach wyjątkowych (np. dzielenie się polami szczątkowymi ACS, transporty takie jak wsparcie recyklera itp.) operatorzy gry muszą być poinformowani za pośrednictwem systemu wsparcia.

6. Błąd (Błąd Programu) i Używanie Programu Pomocniczego

Używanie błędu w celu osiągnięcia korzyści lub celowe niezgłaszanie go jest absolutnie zabronione.
Używanie jakiegokolwiek programu lub interfejsu między graczem a grą (serwerem) nie jest dozwolone.
Programy z złymi intencjami, które automatycznie generują informacje w celu uzyskania przewagi dla grupy graczy, również nie są dozwolone.

7. Zagrożenia Skierowane na Życie Rzeczywiste

Wszelkiego rodzaju zagrożenia skierowane na życie rzeczywiste innych graczy, członków zespołu, delegatów Astrogame lub osób związanych z usługą gry; jak np. aluzje lub oświadczenia mające na celu ustalenie lokalizacji, aluzje lub oświadczenia mające na celu szkodę, są zabronione.

Z wyjątkiem zagrożeń skierowanych na życie rzeczywiste, nie ma potrzeby karania za zagrożenia w grze. Te rodzaje zagrożeń są oceniane jako skierowane na konto w grze, a nie na osobę. Jeśli sytuacja zaczyna być uciążliwa, wiadomości od związanych graczy mogą być zablokowane za pośrednictwem strony statystyk.

8. Obelgi i Spam

Wszelkiego rodzaju obelgi, spam i wiadomości zawierające reklamy są niedozwolone. Zasada obejmuje także wiadomości poprzez nazewnictwo planet i księżyców.

8.1 Ocena Wiadomości Prywatnych

Przekleństwa, obelgi wobec członków rodziny i wartości narodowych (również aluzje) w wiadomościach prywatnych są powodem do zbanowania.

W przypadku lekkich obelg i aluzji, procedura karania może się zmieniać w zależności od powtarzalności i powagi, od ostrzeżenia dla konta po zamknięcie konta na tryb wakacyjny do 2 tygodni.

W przypadku poważnych obelg i aluzji, w zależności od powtarzalności i powagi, konto może być zamykane na tryb wakacyjny od 3 do 21 dni.

Ze względu na brak listy powagi i klasyfikacji obelg i aluzji, operatorzy gry decydują o rodzaju obelg i powadze oraz karze. To obowiązek operatorów gry, aby stosować podobne kary dla podobnych przypadków.

Wiadomości prywatne zawierające prowokację i sugestywne treści nie są brane pod uwagę w procedurze karania. Wiadomości prywatne jednej osoby mogą być blokowane za pośrednictwem strony statystyk.

Wiadomości prowokacyjne poprzez zmianę nazw planety lub księżyca również nie są brane pod uwagę w procedurze karania. Wiadomości sugestywne poprzez zmianę nazw planety lub księżyca są jedynym wyjątkiem, ponieważ mogą być widoczne dla wszystkich, dlatego kara może się zmieniać od ostrzeżenia dla konta po zamknięcie konta na tryb wakacyjny do 2 tygodni.

8.2 Ocena Komentarzy Bitewnych

W porównaniu do wiadomości prywatnych, komentarze bitewne są oceniane poważniej, ponieważ mogą być widoczne dla wszystkich.

Przekleństwa, obelgi wobec wartości narodowych i członków rodziny oraz jawne aluzje do innego konta w komentarzach bitewnych są powodem zbanowania konta.

W przypadku lekkich obelg i aluzji, procedura karania może się zmieniać w zależności od powtarzalności i powagi, od zawieszenia konta w komentarzach bitewnych po zamknięcie konta na tryb wakacyjny do 1 tygodnia.

W przypadku poważnych obelg i aluzji, zgodnie z powtarzalnością i powagą konto może zostać zamknięte na tryb wakacyjny od 3 do 30 dni.

Ze względu na brak listy powagi i klasyfikacji obelg i aluzji, operatorzy gry decydują o rodzaju obelg i powadze oraz karze. To obowiązek operatorów gry, aby stosować podobne kary dla podobnych przypadków.

Dla komentarzy bitewnych zawierających prowokację i spam, konto zostaje zbanowane w komentarzach bitewnych. Oprócz komentarzy prowokacyjnych lub spamowych; Obraźliwy język i kontrowersyjne komentarze w komentarzach bitewnych również nie będą dozwolone. Konta, które podejmują takie zachowanie, zostaną zbanowane z komentarzy bitewnych.

Sugestywne komentarze bitewne nie są dozwolone. Astrogame szanuje wszystkie opinie, ale sytuacja wskazuje na domysły, a domysły można obalić badaniami. Ponieważ sugestywne komentarze bitewne mogą być widoczne dla wszystkich, szkodzą one wizerunkowi zarówno konta podejrzanego, jak i Astrogame. Dla takich przypadków, komentarz bitewny zostaje usunięty, a konto zostaje ukarane, od ostrzeżenia dla konta po zamknięcie konta na tryb wakacyjny do 2 tygodni.

W przypadku jakiejkolwiek insynuacji, można żądać przeszukania i wyjaśnienia od operatorów gry za pośrednictwem systemu wsparcia. Przeszukiwanie sztuczek i wyjaśnianie wyników jasno są obowiązkiem operatorów gry. Jeśli nie ma żadnej sztuczki, a sytuacja obejmuje taktyki gry, operator gry może nie wyjaśnić szczegółów wyników, aby chronić informacje innych graczy.

Dla komentarzy zawierających konkretną zniesławienie, powiązany komentarz zostaje usunięty, a procedura karania może się zmieniać, od zbanowania konta z komentarzy bitewnych do zamknięcia konta na stałe.

9. Język

Operatorzy gry zastrzegają sobie prawo do wykluczenia graczy, którzy nie potrafią posługiwać się językiem kraju, w którym gra jest obsługiwana (turecki) lub angielskim.

10. Naruszenia Reguł

W przypadku jakichkolwiek naruszeń reguł, procedura karania może się zmieniać od ostrzeżenia dla konta do jego permanentnego zamknięcia. Operatorzy gry decydują o rodzaju i czasie kar, a to oni muszą być poinformowani o karach.

11. Ogólne Warunki Korzystania

Ogólne warunki korzystania i wszystkie inne zasady stanowią integralną całość i wzajemnie się wspierają. Ponadto, operatorzy gry zastrzegają sobie prawo do wykluczenia dowolnego gracza z gry, strony internetowej, forum, mediów społecznościowych i innych kanałów komunikacji bez podawania przyczyny.

12. Nieaktywne Konta

Konta, które są nieaktywne przez 21 dni w trybie wakacyjnym, mogą zostać usunięte z tego trybu. Chociaż 21 dni jest warunkiem usunięcia, ten proces nie zawsze następuje. Ponadto, ten warunek dotyczy tylko nieaktywnych kont. Nawet jeśli konto jest nieaktywne przez długi czas, logowanie się do gry w krótszych odstępach niż 21 dni jest wystarczającym powodem, aby nie zostać usuniętym z trybu wakacyjnego. Nie ma potrzeby wyjścia i ponownego wejścia w tryb wakacyjny po zalogowaniu się do gry. W celu usunięcia z trybu wakacyjnego, niezbędne informacje zostaną ogłoszone w grze co najmniej 24 godziny wcześniej. Nieaktywne konta nie będą informowane przed usunięciem z trybu wakacyjnego za pośrednictwem poczty lub innych kanałów komunikacji. Jedynym kanałem informacyjnym w tej sytuacji są ogłoszenia w grze.

Konta w uniwersum, które nie logują się do gry przez 75 dni, są trwale usuwane i nie można ich odzyskać.

13. Zmiana Reguł

Operator gry zastrzega sobie prawo do zmiany reguł w dowolnym momencie. Zmiana reguł będzie ogłoszona co najmniej 24 godziny wcześniej. Zasada, która ulegnie zmianie, będzie obowiązywała od daty zmiany, i nie będzie procedury karania za naruszenie reguły przed zmianą.

Warunki i Zasady

1. Członkostwo

Rejestracja w grze i na Forum to twoje pierwsze kroki w korzystaniu z obu obszarów. Po zarejestrowaniu się, możesz teraz zalogować się i grać/brać udział. Upewnij się, że czytasz i przestrzegasz wszystkich zasad gry. Wszelkie prawnokarne roszczenia dotyczące członkostwa są wykluczone. Członkostwo może zostać zakończone poprzez usunięcie konta przez właściciela konta lub poprzez żądanie zaprzestania gry do Administracji. Członkostwo może również zostać zakończone przez Administrację/Operatora w przypadku naruszenia zasad w dowolnym momencie. Te decyzje pozostają wyłącznie w gestii Głównego Administratora/Operatora gry. Uwaga: Usunięcie danych po zakończeniu konta może nie być natychmiastowe z powodu przyczyn technicznych. Żaden Gracz nie ma prawa ani nie może stawiać żądań wobec właścicieli/operatorów gry. Wszystkie prawa do tej gry pozostają wyłącznie u Właściciela/Administratora-operatora.

2. Treści/Odpowiedzialność

Te uniwersa zostały stworzone dla przyjemności wszystkich graczy. Dlatego też, Gracz/Użytkownik ponosi odpowiedzialność za granie w grę w kontekście, dla którego została zaprojektowana. Gracz ponosi również odpowiedzialność za zgłaszanie do administracji każdego wykrytego błędu, bez wykorzystania go dla osobistego zysku. Zachęca się do szacunku dla innych graczy i administracji. Pornograficzne, rasistowskie, obraźliwe i zniesławiające uwagi skierowane do lub dotyczące jakiegokolwiek gracza/Administratora będą uznawane za naruszenie; - karalne banem lub zakończeniem konta osoby nadużywającej.

3. Zakazane działania

Decyzje o tym, jakie oprogramowanie jest korzystne i będzie używane w grze, podejmuje wyłącznie Właściciel/Administrator Astrogame. Dotyczy to również wyboru reklamy. Gracze nie mogą używać sprzętu/oprogramowania, innych substancji ani mechanizmów, które mogą zakłócać funkcjonowanie gry lub jej witryny internetowej. Użytkownik nie może podejmować żadnych działań, które mogą powodować nadmierne obciążenie dla rozgrywki lub zwiększoną zdolność techniczną dla osobistego zysku. Użytkownikowi nie wolno manipulować treścią ani w jakikolwiek sposób ingerować w grę. Wszelkiego rodzaju boty, skrypty lub inne zautomatyzowane funkcje są zabronione i skutkują banem lub możliwym usunięciem. Gra może być rozgrywana wyłącznie w przeglądarce. Nawet jej funkcje nie powinny być wykorzystywane w celu uzyskania nieuczciwej przewagi w grze.

4. Ograniczenia w Użyciu

Gracz może aktywować/używać JEDNO konto na jedno uniwersum. Wielokrotne konta nie są dozwolone i zostaną usunięte bez ostrzeżenia. Decyzja o zezwoleniu na "wielokrotne konto" należy wyłącznie do Astrogame i/lub personelu administracyjnego Astrogame. (Wielokrotne konta nie będą miały między sobą interakcji.) Zakazy/Bany za złamanie tej zasady mogą być trwałe lub tymczasowe zgodnie z uznaniem Astrogame i jego personelu. Ten ban może zostać rozszerzony na wszystkie uniwersa, jeśli uzna się to za stosowne.

5. Prywatność

Personel Administracyjny Astrogame zastrzega sobie prawo do przechowywania danych (profilu) dotyczących graczy w celu monitorowania zgodności z zasadami gry, warunkami korzystania i obowiązującymi przepisami prawa. Informacje te będą obejmować: 1. Wymagane informacje przekazane przez gracza podczas składania wniosku o grę. 2. Adresy IP powiązane z każdym graczem w okresach użytkowania. 3. Adres e-mail podany podczas rejestracji i inne dane. Na forum również będzie przechowywany profil historyczny zarejestrowanych graczy. Te dane zostaną udostępnione tylko w określonych okolicznościach personelowi administracyjnemu Astrogame w celu wykonywania ich odpowiednich obowiązków. Ponadto dane mogą być udostępnione, w pewnych skrajnych przypadkach konieczności, osobom trzecim. (tj. organom ścigania). Użytkownik/gracz może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu danych osobowych. Jednakże, ponieważ jest to środek śladu prawnego, który chroni innych graczy przed realnymi zagrożeniami życia przez dowolnego gracza; to żądanie może oznaczać usunięcie tego użytkownika/gracza z gry.

6. Prawa Operatora-Użytkownika Kont

Wszystkie konta i wszystkie ich wirtualne przedmioty pozostają w posiadaniu i własności operatora Astrogame. Gracz w żadnym momencie nie ma bezpośredniej własności ani innych praw do żadnego konta ani ich części. Wszelkie prawa pozostają w Astrogame. Przekazanie eksploatacji lub innych praw użytkownikowi może nastąpić w każdej chwili. Nieautoryzowana sprzedaż, użytkowanie, kopiowanie, dystrybucja, reprodukcja lub inna naruszenie praw (np. na koncie) operatora zostanie zgłoszone władzom i ścigane. Wyraźnie dozwolonym jest BEZPŁATNE i TRWAŁE przekazanie konta i działań jego własnych zasobów w uniwersum: chyba że transfer lub samo konto narusza zasady Astrogame.

7. Odpowiedzialność

Operator każdego uniwersum Astrogame nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody. Odpowiedzialność jest wyłączona (za wyjątkiem szkód spowodowanych z zamiarem lub rażącym niedbalstwem) oraz wszelkie szkody w życiu i zdrowiu. W tym zakresie wyraźnie wskazuje się, że gry komputerowe mogą stanowić znaczne ryzyko dla zdrowia. Te szkody nie są w rozumieniu ani przyczynie Astrogame. Odpowiedzialne korzystanie z dowolnego komputera i jego dostępnej przez internet rozrywki gry jest ściśle odpowiedzialnością gracza.

8. Zmiany w Warunkach

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków w dowolnym momencie.